Sissejuhatus


SINU Kindlustus OÜ tegutseb aastast 2013 kindlustusagendina ning oma igapäevases majandustegevuses kasutame isikuandmeid erinevate kindlustusteenuste osutamise eesmärgil. 

Oma tegevuses juhindume isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR), isikuandmete kaitse seadusest (IKS) ning muudest andmekaitsealastest kehtestatud normatiividest. Käesolev privaatsusteave (edaspidi Privaatsusteave) on adresseeritud peamiselt GDPR ja IKS regulatsioonis andmesubjektile ehk füüsilistele isikutele, kelle isikuandmeid töödeldakse.

Privaatsusteave

Kinnitame, et suhtume Teie andmete töötlemiseks üles seatud reeglite täitmisse täie tõsidusega. Privaatsusteave kirjeldab meie ettevõtte poolt kasutatavaid põhimõtteid ja praktikat, mis puudutab tervet isikuandmete töötlemise ahelat alates kogumisest, kasutamisest kuni kustutamiseni, seades fookusesse isikuandmete kaitse. Seoses asjaoluga, et isikuandmete kaitse on pidev vastutus, siis aeg-ajalt vaatame Privaatsusteave reeglistiku üle, kontrollime selle vastavust kehtestatud nõuetele ning vajadusel uuendame selle sisu.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Meie ettevõte kogub isikuandmeid peamiselt oma klientidelt. Need on reeglina andmed, millised on vajalikud kliendi enda poolt valitud reisi- ja turismiteenuste osutamiseks ja võivad täpsustuda alati konkreetse kindlustusteenuse raames ning varieerub tingituna sellest, millega reisitakse (buss/rong/lennuk/laev) kui ka sellest, kuhu reisitakse (siseriiklik reis, reis EL piires ja nendega võrdsustatud riikidesse, reis väljapoole EL’i asuvatesse riikidesse).

Selliselt on nõuded riikide ja teenuste osutajate lõikes erinevad ning seetõttu võib varieeruda ka sellest tingituna isikuandmete maht, mida teenuse osutamiseks koguda on vaja. Tavapäraselt on reisimisel vajalikud ees- ja perenimi, isikukood, isikusamasuse tuvastamiseks pilti kandev reisidokument/isikutunnistus, sugu, vanus aga ka kontaktandmed nagu e-posti aadress, telefoninumber ja elukoha aadress. 

Reisimisel väljapoole EL’i riike võib loetelu täieneda muu vastava sihtriigi omapärade tõttu (nt kuid mitte ainult rahvus, passiandmed, viisa, vaktsineerimine jne). Me kasutame Teie isikuandmeid selleks, et täita meievahelist sõlmitud lepingut ja osutada Teile reiskindlustuse teenuseid. Me ei müü ega jaga isikuandmeid kolmandate isikutega v.a. nendega, kellega neid tuleb jagada seaduse alusel või meievahelise sõlmitud lepingu täitmiseks.

Reisimisega seotud kindlustusteenuse vahendamine

Reisimisega seotud kindlustusteenuse vahendamise osutamiseks vajame Teilt selliseid isikuandmeid nagu nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed jne. Vastava lepingu täitmise käigus võivad meile teatavaks saada mh ka andmed Teie või Teie pereliikme haigestumise kohta (kindlustusjuhtum-, reisitõrkekindlustus), õnnetusjuhtumi kohta ja ravikulude kohta aga ka muude ettenägematute kindlustusjuhtumite tõttu teatavaks saanud isikuandmed.

Esitatud isikuandmed edastame reeglina kindlustusandjale, kellelt nõuame isikuandmete töötlemise vastavust GDPRle.

Internetikeskkond

Meie internetikeskkond www.sinureisikindlustus.ee nagu ka paljud teised samalaadsed keskkonnad koguvad teatavat infot automaatselt ja salvestavad selle logifailides. See info võib sisaldada IP aadressi, regiooni või üldist asukohta, kus Teie arvuti või seade internetiühenduses on, kasutatava brauseri tüüpi, operatsioonisüsteemi ja muud kasutusega seotud infot s.h. lehekülgede külastamise ajalugu. Me kasutame seda infot selleks, et muuta oma internetikeskkonda paremaks, lihtsamaks ning kasutajasõbralikumaks. 

Samuti võime kasutada Teie IP aadressi, et diagnoosida probleeme meie serveris ja veebilehe administreerimiseks, trendide analüüsimiseks, lehe külastajate tegevuse jälgimiseks lehel, samuti , et koguda ulatuslikumalt demograafilist informatsiooni, et paremini kindlaks teha meie veebikeskkonna külaliste eelistusi. Internetikeskkond kasutab ka cookies`ite süsteemi, millised ei jälgi veebikülastajate tegevust kolmandate osapoolte veebikeskkondades, ei teosta sihtmärgistatud reklaamindust nende kaudu ja seetõttu ei reageeri Do Not Track (DNT) signaalile.

Uudiskiri, reklaam ja kampaaniad

Kui Te olete avaldanud nõusoleku uudiskirja ja reklaami saamiseks või osalete meie korraldatavatel või vahendatud loosimistel või muudes kampaaniates, küsime Teie nime, kontaktandmeid. Seda infot kasutame Teile info saatmiseks meie ettevõtte, pakutavate teenuste kohta, meie pakutavatest teenustest/kaupadest või kõigest muust, mis Teile võib huvi pakkuda. Meie uudiskiri võib aeg-ajalt sisaldada linke teistele internetikeskkondadele. Meie ettevõte ei ole vastutav ei nende keskkondade sisu ega privaatsuspoliitika eest. Kui Te ei soovi enam uudiskirja ja otsepostitusi saada, saate lõpetada selliste kirjade saatmise vajutades iga uudiskirja ja/või reklaami all asuvale lingile.

Tellimuse esitamine internetikeskkonnas

Kui soovite sisestada tellimust meie internetikeskkonna vahendusel, vajame Teie kontaktandmeid nagu nimi, e-posti aadress ja mõningatel juhtudel ka elukoht ja kontaktandmed. Seda infot vajatakse vaid selleks, et Teiega saada kontakti informatsiooni osas, mis puudutab Teie tellimust ja Teiega sõlmitud või sõlmitava lepingu täitmist. Me jagame Teie isikuandmeid ettevõtetega, kes on seotud vahetu teenuse osutamisega Teile. Muudel juhtudel me ei jaga Teie isikuandmeid kellegagi. Tellimuse koostamise ajal võime küsida Teilt ka infot, mis puudutab tellimuse eest tasumist nagu näiteks krediitkaardi number või pangamakse detailid. Kasutame seejuures turvalist online ühendust, et Teie isikuandmed oleks kaitstud

Isikuandmete säilitamine

Teie kohta kogutud andmeid, millised on saadud Teie ostude kaudu, hoitakse meie ettevõtte serveris ajavahemiku, mil kehtib seaduses sätestatud nõuete esitamise aegumistähtaeg, misjärel isikuandmed kustutatakse.

Isikuandmete kasutamine

Peamiselt kasutatakse Teie isikuandmeid Teiega kokkuleppel teenuse osutamiseks.

Isikuandmeid kasutatakse ka selleks, et uuendada oma internetikeskkonda vastavalt Teie eelistustele, huvidele, vajadustele ning et õppida paremini tundma Teie soove ja eelistusi ning parendada meie internetikeskkonna teenuste osutamise aspekte.

Kui olete andnud nõusoleku uudiskirjade, spetsiaalsete reklaamide, otsepostituste, jms saamiseks meilt, saadame Teile soovitud infot. Sellisest e-kirjadest on võimalus edasiselt loobuda.

Teie isikuandmeid jagatakse teenusepakkujatega, kelle teenus on vältimatu sõlmitud lepingute täitmiseks ja teenuste osutamiseks.

Samuti võime jagada Teie isikuandmeid, kui selline vajadus tuleneb kuritegude uurimisest, kohtunõuete täitmisest, Teie eluliste vajaduste täitmisest, seoses müügi, ostu, ühinemise, reorganiseerimise, finantseerimise, likvideerimise, lõpetamise või sarnase ettevõttega seotud toiminguga. Sellistel puhkudel kinnitame, et võtame tarvitusele kõik vajalikud meetmed, et Teie isikuandmed oleks piisavalt kaitstud.

Loosimistel osalemiseks vajaliku info kogumisel kasutatakse saadud isikuandmeid selleks, et võidu korral oleks võimalik Teiega ühendust võtta. Reeglina on sellistel auhinnamängudel osalemise eeltingimuseks Teie isikuandete kasutamiseks nõusoleku andmine ka muudeks otstarveteks, mistõttu palume Teil auhinnamängudel osalemisele eelnevalt tutvuda hoolikalt auhinnamängu tingimustega.

Isikuandmete liikumine väljapoole EL’i või nendega võrdsustatud piirkondi

Isikuandmeid, mida me kogume, töödeldakse peamiselt Eesti Vabariigis. Juhul, kui teenuse osutamise käigus on lepingu täitmiseks vaja edastada andmeid väljapoole Euroopa Liitu või nendega võrdsustatud territooriumitele, on GDPR’i Art 45 kohaselt vajadus garanteerida isikuandmete kaitse võrdväärne tase väljaspool EL piire vähemalt samal tasemel, kui see on EL piires. Meie ettevõte kasutab selleks lepingulisi vahendeid, mis tähendab, et saame nende ettevõtjatega, kellega on võimalik lepinguid sõlmida ja lepingutingimusi läbi rääkida, saada kinnitusi vastava kaitse piisavuse osas ning kohustada neid vastavat kaitset ise garanteerima, kuid me ei suuda mingil moel garanteerida sellise meetme piisavust ning GDPR’i nõuetele vastavust.

Kui vastava teenuse osutajaga ei õnnestu saada kokkuleppele isikuandmete kaitse taseme vastavuses Üldmääruse nõuetega, hoiatame Teid, et vastavas sihtriigis ei ole andmete kaitse samal tasemel, kui seda kehtestab Üldmäärus, ning samas selgitame, et meil puuduvad võimalused mingilgi moel garanteerida sellise sihtkohariigi osas isikuandmete kaitse kõrget taset. Kui te aga sellest hoiatuses hoolimata soovite ikkagi antud sihtkohta teenust, võtame Teilt selle kohta nõusoleku, et võime Teie isikuandmeid sellisesse sihtkohariiki saata.

Andmesubjekti õigused

Privaatsusteave on mõeldud Teile informatsiooni edastamiseks selle kohta, millist teavet meie ettevõte Teie kohta kogub ning kuidas seda kasutatakse. Kui Teil tekib küsimusi Teid puudutavate isikuandmete kohta, siis palun võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@sinureisikindlustus.ee vahendusel.

Kui Te soovite teada saada, kas meie ettevõte töötleb Teie isikuandmeid või soovite ligipääsu oma isikuandmetele või soovite kasutada oma seadusest tulenevaid õiguseid andmete töötlemisel, palun võtke meiega ühendust e-posti aadressi info@sinureisikindlustus.ee vahendusel.

 

Andmete turvalisus

Kaitsmaks isikuandmeid ja isiku identifitseerimist võimaldavat infot, mida sisestate meie internetikeskkonnas, kasutame füüsilisi, tehnilisi ja administratiivseid kaitsemeetmeid. Selliselt uuendame ja testime kasutatavaid kaitse tehnoloogiaid regulaarselt. Meie internetivõrgud on katistud tulemüüride ja sissetungimist avastava tarkvaraga. Teie isikuandmetele ligipääs on piiratud vaid nende töötajateni, kes vajavad sellist informatsiooni Teile kokkulepitud teenuse osutamiseks või muul seaduslikul alusel.

Kasutame mõistlikke meetmeid, et kaitsta Teie isikuandmeid ja meie tegevus on allutatud asjakohase infoturbe kehtivale seadusandlusele, kuid peame vajalikuks märkida, et ükski internetileht või andmebaas ei ole lõpuni turvaline e. nn „häkkimiskindel“. Kaitseks end ja aidake meil ennetada arvutikuritegusid sellega, et väga tähelepanelikult hoiate ja kaitsete oma paroole (salasõnu). Meie internetikeskkond ei kasuta nuhkvara (spyware). Kui kahtlete, et kas Teie kontole on sisse murtud, palun võtke viivituseta ühendust.

Koolitame oma töötajaid, et tõsta teadlikkust isikuandmete kaitse tähtsusest ja vajadusest.

Privaatsusteabe muutmine ja täiendamine

Teatame, et meil on õigus muuta ja täiendada Privaatsusteabe sisu igal ajal sellest Teid ette teavitamata. Muudatused avaldame samal Privaatsusteabe veebilehel. Vajadusel teavitame Teid nt e-posti vahendusel olulisematest muutustest Privaatsusteabe tingimustes, kuid kõige kindlam on, kui Te ise külastate piisavalt tihedalt Privaatsusteabe lehte, et tutvuda selle ajakohastatud ja kehtivate tingimustega.

Küsimused, kaebused

Palun võtke meiega ühendust, kui Teie isikuandmed on muutunud või kui Teil on täiendavaid küsimusi Teie isikuandmete kohta meie süsteemis. Vastame Teile seadusega ettenähtud tähtaja jooksul. Olge valmis, et isikuandmete kaitsmise raames võime Teilt paluda isiku tuvastamiseks täpsemat infot enne küsimustele vastamist.  Enamustel juhtudel korrigeerime või kustutame iga ebatäpsuse, mille olete avastanud. Mõningatel juhtudel saame ka täielikult või osaliselt keelduda Teie palvest, kui seadus seda lubab või meil nõuab.

Küsimuste ja kaebuste osas palun kontakteeruge e-posti aadressil info@sinureisikindlsutus.ee